Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Lunchroom.pl


1. DEFINICJE

Usługodawca — Racino - Marcin Racino z siedzibą w Warszawie, ul. Braci Załuskich 11 m. 34, 01-773, NIP 5252231285, REGON 140353916.

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zamawiania produktów, co, do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności – osoba pełnoletnia, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługi — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym: prezentacja oraz umożliwienie dostępu do baz danych restauracji, z którymi Usługodawca zawarł umowy, utworzenie konta Użytkownika, udostępnienie panelu do składania zamówień za pośrednictwem Internetu w wybranych przez Użytkownika restauracjach (formularz zamówienia).

Serwis — serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem Lunchroom.pl, w ramach, którego Usługodawca świadczy Usługi.

Dostawca — serwis internetowy PizzaPortal.pl, dostawca technologi na, której stworzony jest serwis Usługodawcy. Właścicielem jest Restaurant Partner Polska Sp. z.o.o..

Partner — restauracje z którymi Dostawca ma zawarte umowy agencyjne.

Adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Aktualności — każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie.

System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Usługodawcę system płatności PayU (agenta rozliczeniowego), karta platnicza lub przelewem w ramach bankowosci internetowej, platnicza, umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Partnera.

Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Cookie — plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Więcej na lunchroom.pl/cookies

Regulamin — niniejszy Regulamin.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia świadczenia Usług.

3. REJESTRACJA

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie i założenia konta, zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług lub w przypadku Użytkowników, którzy nie dokonują rejestracji, po zaakceptowaniu regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług.
 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Użytkownik przystępując do korzystania z Usług bez dokonywania rejestracji oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika.
 2. Użytkownik podając nazwę konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
 3. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

Zamówienia
 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie zamówienia posiłków lub napojów, a także innych usług, udostępnianych przez Partnera w ofertach za pośrednictwem Serwisu, u wybranego przez Użytkownika Partnera.
 2. Stronami umów o dostawę posiłków, napojów lub innych usług są: Użytkownik oraz wybrany przez niego Partner.
 3. Usługodawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych Partnerów były jak najbardziej aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za informacje nieprawdziwe udostępnione uprzednio przez Partnera.
 4. W razie wybrania opcji płatności elektronicznych zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W takiej sytuacji Użytkownik zachowuje możliwość dokończenia zamówienia poprzez wybór innej formy płatności. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji zamówienia przez Restaurację, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Dostawcę drogą mailową pod adresem klient@pizzaportal.pl.
 5. Usługodawca przekazuje niezwłocznie zamówienie Użytkownika wybranemu Partnerowi. W razie pozytywnego przekazania zamówienia Użytkownik otrzymuje informację drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy z danymi dotyczącymi zamówienia oraz danymi kontaktowymi Partnera. W razie braku możliwości przekazania Partnerowi zamówienia z przyczyn niedotyczących Usługodawcy, zamówienie uważane jest za niezłożone. W takiej sytuacji Użytkownik proszony jest o wybór innego Partnera lub ponowienie złożenia zamówienia.
 6. Od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia do wybranego Partnera, Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość jego realizacji. Usługodawca ani Partner nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia.
 7. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną na numer telefonu Partnera podany po złożeniu zamówienia. Użytkownik ma obowiązek poinformować Partnera o rezygnacji z zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
 8. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.
 9. W razie złożenia przez Użytkownika zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Usługodawca ma prawo do usunięcia opinii wystawionej przez takiego Użytkownika oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.
Płatności
 1. Użytkownik może dokonać zapłaty za pomocą systemu PayU.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług). Podatek VAT od żywności wynosi 7%, od usług 23%.
 3. W razie wyboru płatności drogą elektroniczną:
  1. płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;
  2. usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;
  3. po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności d okonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku;
  4. w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 4. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
 5. Płatność gotówką realizowana jest do rąk dostawcy zamówionych produktów, za pokwitowaniem.
  W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia przez Usługodawcę do Partnera, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 6. W razie dokonania płatności gotówką w chwili odbioru zamówienia, za zwrot płatności odpowiedzialny jest wyłącznie Partner (restauracja), a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez niego zwrotu płatności.
 7. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności Dot Pay jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności Dot Pay zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.
 9. Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.
 10. Usunięty
Dostawa
 1. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny wobec Użytkownika za zrealizowanie zamówienia lub poinformowanie go o przedłużającym się czasie dostawy. Podany przy potwierdzeniu zamówienia czas dostawy jest czasem przybliżonym realizacji zamówienia. Usługodawca jest pośrednikiem Partnera uprawnionym do odbioru płatności elektronicznych w imieniu Partnera. Uzyskanie przez Usługodawcę możliwości dysponowania wpłatą Użytkownika zwalnia Użytkownika z zobowiązania wobec Partnera do wysokości dokonanej wpłaty.
 2. Standardowy czas wykonania usługi dowozu to około 45-60 minut. Partner każdorazowo informuje Użytkownika o czasie dowozu konkretnego zamówienia i może on wynieść dłużej w zależności od indywidualnych warunków po stronie Partnera. Czas dowozu każdorazowo wskazany zostaje na stronie internetowej pojawiającej się po kliknięciu opcji "Wyślij zamówienie".
Wymagania techniczne świadczenia Usług
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja;
  3. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

6.PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach pracy Partnerów, z którymi współpracuje, podanymi w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
  2. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
  3. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat;
  4. zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. brak możliwości sfinalizowania zamówienia z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Użytkownika. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;
  3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
  4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
  5. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;
  6. nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Użytkowników dokonujących rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w Serwisie konta Użytkownika.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 4. Każdorazowo Usługodawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usług. Usługodawca może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
 5. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 9.1;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom trzecim – Partnerom, do których Użytkownik kieruje swoje zamówienie – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia Użytkownika.
 9. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 10. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o cookies wejdź na: pizzaportal.pl/cookies

 11. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji Handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i w niezbędnym do tego zakresie, Użytkownika przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 13. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Usługodawcę niezwłocznie.
 14. Dane osobowe przechowywane są przez Usługodawcę na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 15. Dane osobowe będą również przekazywane podmiotom — Partnerom, z którymi Usługodawca współpracuje, w celu prawidłowej realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

ZGODA UŻYTKOWNIKA

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Lunchroom.pl.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownika mają prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.
 3. Usługodawca nie jest stroną zamówienia i nie jest odpowiedzialny za proces realizacji zamówienia. W sprawach związanych z realizacją lub brakiem realizacji zamówień Użytkownika mają prawo składać reklamacje Partnerom. Prawidłowo złożona Usługodawcy reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. 5 znakowy numer zamówienia
  2. przedmiot reklamacji
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
  Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: klient@pizzaportal.pl. wpisując w temacie wiadomości: "Reklamacja"
 5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2012 r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie logowania. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo informacji o zmianie Regulaminu dokona logowania, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Sprawdź również często zadawane pytania