NIE GOTUJ, ZAMÓW GOTOWY OBIAD Z DOSTAWĄ DO DOMU 🤑

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Lunchroom.pl

1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Lunchroom.pl będącego własnością Marcina Racino prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Racino – Marcin Racino w Warszawie (01-773), przy ul. Braci Załuskich 111, NIP 5252231285.
 2. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności oraz plików Cookies.
 3. Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ewentualnie grupa tych osób prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.

2. Definicje

Poniższe terminy powinny być interpretowane jak ustalono poniżej, chyba że kontekst ich użycia jednoznacznie wskazuje inaczej:

Usługodawca — Racino – Marcin Racino z siedzibą w Warszawie, ul. Braci Załuskich 11 m. 34, 01-773, NIP 5252231285, REGON 140353916.

Użytkownik — konsument, który za pośrednictwem serwisu korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, a także dokonuje zamówienia Usługi gastronomicznej.

Usługi — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym: umożliwienie dostępu do baz danych Partnerów, przedstawienie oferty Partnerów, utworzenie konta Użytkownika, udostępnienie panelu do składania zamówień za pośrednictwem Internetu (Formularz zamówienia).

Serwis — serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem Lunchroom.pl, w ramach, którego Usługodawca świadczy Usługi.

Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Użytkownika Partnerowi za pośrednictwem Serwisu, w przedmiocie zamówienia Usługi gastronomicznej.

Partner — restauracja, bar lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii z którym Dostawca zawarł podjął współpracę.

Usługa cateringowa – dostawa posiłku, zamówionego za pośrednictwem Serwisu, realizowana przez Usługodawcę.

Aktualności — każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie.

System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługą drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w tym karta płatnicza lub przelew w ramach bankowości internetowej, umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Partnera.

Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Cookie — plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Więcej na lunchroom.pl/cookies

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie lub nadanych przez Usługodawcę, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.

Konto Użytkownika – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji.

Regulamin — niniejszy Regulamin.

3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  3. zasady wykonywania Usługi gastronomicznej;
  4. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także – na ich żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia świadczenia Usług.

4. Rejestracja

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie i założenia konta, zaakceptowania Regulaminu
 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

5. Konto użytkownika

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto dla adresu email wybranego przez Użytkownika.
 2. Użytkownik podając adres email w ramach Serwisu oświadcza, iż adres email nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór adresu email, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
 3. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonym adresie email, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli adres email jest używany w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora jakim jest adres email i Hasło. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej wraz z adresem email hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

6. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie zamówienia posiłków lub napojów, a także innych Usług gastronomicznych, udostępnianych przez Partnera w ofertach za pośrednictwem Serwisu, u wybranego przez Użytkownika Partnera.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa;
  3. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia oraz podanie numeru telefonu jest niezbędne do korzystania z Serwisu.
 3. Usługodawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych Partnerów i ich oferty były jak najbardziej aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za informacje nieprawdziwe udostępnione uprzednio przez Partnera, a także za zmiany w ofercie o których nie został poinformowany.
 4. W razie wybrania opcji płatności elektronicznych zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Operatora Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W takiej sytuacji Użytkownik zachowuje możliwość dokończenia zamówienia poprzez wybór innej formy płatności. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji zamówienia przez Restaurację, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Dostawcę drogą mailową pod adresem kontakt@lunchroom.pl.
 5. Usługodawca przekazuje niezwłocznie zamówienie Użytkownika wybranemu Partnerowi. W razie pozytywnego przekazania zamówienia Użytkownik otrzymuje informację drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy z danymi dotyczącymi zamówienia oraz danymi kontaktowymi Partnera. W razie braku możliwości przekazania Partnerowi zamówienia z przyczyn niedotyczących Usługodawcy, zamówienie uważane jest za niezłożone. W takiej sytuacji Użytkownik proszony jest o wybór innego Partnera lub ponowienie złożenia zamówienia.
 6. Od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia do wybranego Partnera, Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość jego realizacji. Usługodawca ani Partner nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 7. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną na numer telefonu Partnera podany Użytkownikowi po złożeniu zamówienia. Użytkownik ma obowiązek poinformować Partnera o rezygnacji z zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, rezygnacja jest możliwa wyłącznie do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Partnera.
 8. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, stosownie do treści art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, wyłączone jest prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 9. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.
 10. W razie złożenia przez Użytkownika zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Usługodawca ma prawo do usunięcia opinii wystawionej przez takiego Użytkownika oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.

7. Płatności

 1. Użytkownik dokonuje zapłaty za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.
  1. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
  2. Usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, Usługodawca nie ma do nich dostępu.
  3. Po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku;
  4. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 2. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
 3. W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia przez Usługodawcę do Partnera, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 12 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Systemu Płatności.
 4. Operator Systemu Płatności zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów realizacji płatności może odmówić Usługodawca.
 5. Operator Systemu Płatności jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.
 6. Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.
 7. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym, są cenami brutto, to jest zawierają VAT (podatek od towarów i usług).
 8. Akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 10. Przy płatnościach kartą realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji wszystkich uczestników.
 11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

8. Usługa gastronomiczna

 1. Stronami umowy o realizację Usługi gastronomicznej są: Użytkownik oraz wybrany przez niego Partner.
 2. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny wobec Użytkownika za zrealizowanie zamówienia, a także poinformowanie go o przedłużającym się czasie dostawy. Podany przy potwierdzeniu zamówienia czas dostawy jest czasem przybliżonym realizacji zamówienia. Usługodawca jest pośrednikiem Partnera uprawnionym do odbioru płatności elektronicznych w imieniu Partnera. Uzyskanie przez Usługodawcę możliwości dysponowania wpłatą Użytkownika zwalnia Użytkownika z zobowiązania wobec Partnera do wysokości dokonanej wpłaty.
 3. Standardowy czas wykonania usługi dowozu to około 45-60 minut. Partner każdorazowo informuje Użytkownika o czasie dowozu konkretnego zamówienia i może on wynieść dłużej w zależności od indywidualnych warunków po stronie Partnera. Czas dowozu każdorazowo wskazany zostaje na stronie internetowej pojawiającej się po kliknięciu opcji „Wyślij zamówienie”.
 4. Wykaz alergenów zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności znajduje się na stronie internetowej Partnera.

9. Prawa i obowiązki usługodawcy i użytkowników

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach pracy Partnerów, z którymi współpracuje, podanymi w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne, usuwanie awarii lub czynności związane z modyfikacją Serwisu;
  2. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
  3. zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
 3. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 4. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

10. Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy

 1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. brak możliwości sfinalizowania zamówienia z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Użytkownika. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
  3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
  4. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;
  5. nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu;
  6. szkody powstałe z uwagi na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usługi gastronomicznej przez Partnera.

11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownika mają prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.
 3. Usługodawca nie jest stroną zamówienia i nie jest odpowiedzialny za proces realizacji zamówienia. W sprawach związanych z realizacją lub brakiem realizacji zamówień Użytkownika mają prawo składać reklamacje Partnerom. Prawidłowo złożona Usługodawcy reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. 5 znakowy numer zamówienia
  2. przedmiot reklamacji
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@lunchroom.pl. wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja” lub przez formularz reklamacyjny na stronie www.lunchroom.pl
 5. W przypadku braku dostawy, nieprawidłowej dostawy, brakujących elementów zamówienia, jakości lub świeżości zamówienia reklamację należy zgłosić do godz. 10:00 w dniu spodziewanej dostawy – reklamacje złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23-05-2018 r.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie logowania. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo informacji o zmianie Regulaminu dokona logowania, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Klienci nas uwielbiają 🙏