SKLEP Z OBIADAMI OD CATERINGÓW – MAMY COŚ NA KAŻDĄ KIESZEŃ 🎉

Regulamin

DEFINICJE

 1. Usługodawca – LUNCHROOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001037983, posiadająca nr NIP: 5252957421, o kapitale zakładowym 50.100,00 zł, posiadająca adres e-mail: kontakt@lunchroom.pl oraz nr tel: ‭+48 507 690 363.
 2. Usługobiorca – podmiot korzystający ze Strony, w tym z Usługi cateringowej lub Usługi elektronicznej.
 3. Partner podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usług dostępu do Strony.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Strony skierowany do Usługobiorców i Partnerów.
 5. Strona – będąca własnością Usługodawcy strona internetowa dostępna pod adresem www.lunchroom.pl, za pośrednictwem której możliwe jest złożenie Zamówienia.
 6. Konto – usługa elektroniczna w postaci indywidualnego dostępu Usługobiorcy do Strony po złożeniu pierwszego Zamówienia oraz wprowadzeniu adresu e-mail lub numeru telefonu w wyznaczonym miejscu.
 7. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego na Stronie umożliwiającego złożenie Zamówienia poprzez wskazanie wymaganych danych do dostawy posiłku.
 8. Oferta – informacje handlowe wyświetlane na Stronie.
 9. Zamówienieoświadczenie woli składane Partnerowi za pośrednictwem Strony w przedmiocie zamówienia Usługi cateringowej.
 10. Czat – usługa elektroniczna w postaci interaktywnego okna kontaktowego na Stronie umożliwiająca szybkie nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
 11. Usługa cateringowa – usługa świadczona przez Partnera na rzecz Usługobiorcy polegająca na przygotowaniu i dostawie wybranego przez Usługobiorcę posiłku na adres wskazany przez Usługobiorcę w terminie przez niego wybranym spośród dostępnych u Partnera terminów.
 12. Usługa elektroniczna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym: umożliwienie dostępu do ofert Partnerów, Formularz zamówienia, Konto, Czat.
 13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin udostępniony jest Usługobiorcom nieodpłatnie pod adresem: https://lunchroom.pl/lp/regulamin/

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Do korzystania ze Strony niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa. 
 2. Do założenia Konta, poza wymaganiami wskazanymi w ust. 16 powyżej, niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 3. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie, czy publikowanie na Stronie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Dostęp do Konta będzie możliwy poprzez podanie danych logowania: loginu lub numeru telefonu oraz hasła. 
 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Strona działała w sposób ciągły, jednakże ostrzega, że w eksploatacji Strony mogą wystąpić przerwy techniczne wynikające z konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub usługowych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (np. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności), o czym poinformuje Usługobiorcę w miarę możliwości technicznych w dostępny sposób i z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na Stronie przez Usługobiorcę, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich lub innych praw.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę ze Strony w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem.

 

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Na podstawie Regulaminu Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców usługi drogą elektroniczną takie jak: dostęp do Strony, dostęp do ofert Partnerów, Formularz zamówienia, Konto, Newsletter.
 2. Usługa dostępu do Strony świadczona jest nieodpłatnie i jednorazowo – zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania czynności wejścia na Stronę np. poprzez wpisanie adresu www.lunchroom.pl w pasku przeglądarki, kliknięcie jakiegokolwiek odnośnika. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania ze Strony przez Usługobiorcę.
 3. Usługa dostępu do ofert Partnerów świadczona jest nieodpłatnie i jednorazowo – zawarcie umowy następuje z chwilą wpisania w odpowiednim miejscu kodu pocztowego i kliknięcia w przycisk „Pokaż menu” i przekierowania Usługobiorcy do ofert Partnerów albo z chwilą dokonania wejścia czynności na dedykowaną dla danego osiedla Stronę zawierającą oferty Partnerów. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania ze Strony przez Usługobiorcę.
 4. Usługa Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i jednorazowo – zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia wprowadzania do Formularza zamówienia danych. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo z chwilą uprzedniego zakończenia korzystania z Formularza zamówienia.
 5. Usługa prowadzenie Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony – zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia pierwszego Zamówienia. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą rezygnacji złożonej Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 6. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony – zawarcie umowy następuje z chwilą wyrażenia chęci otrzymywania Newslettera. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji złożonej Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Usługa Czat świadczona jest nieodpłatnie i jednorazowo – zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia wprowadzania treści do Czatu. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 24 godzin po zamknięciu Czatu albo po wcześniejszym usunięciu konwersacji klikając przycisk “Zakończ czat” z menu rozwijanego.
 8. Usługodawca może dokonywać zmian na Stronie z ważnych przyczyn, za które uważa się m.in. ulepszenie wyglądu i funkcjonalności Strony, zwiększenie bezpieczeństwa Usług elektronicznych.

 

USŁUGA CATERINGOWA 

 1. Usługę cateringową można zamówić po wykonaniu następujących czynności:
 1. dodaniu do koszyka posiłku lub posiłków od jednego lub różnych Partnerów w wybranych przez Usługobiorcę datach spośród dostępnych u Partnerów terminów,
 2. kliknięciu przycisku “Do kasy”, po czym Usługobiorca zostanie przekierowany do Formularza zamówienia, 
 3. wypełnieniu Formularza zamówienia, w szczególności danych odbiorcy oraz danych adresowych do dostawy,
 4. złożeniu oświadczeń o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptowaniem Regulaminu,
 5. kliknięciu przez Usługobiorcę przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego, o analogicznej funkcji, po czym Usługobiorca zostanie przekierowany do dostawcy usług płatności w celu uregulowania opłat,
 6. dokonaniu zapłaty.
 1. Usługobiorca jest zobowiązany do podania w Formularzu zamówienia prawidłowych danych, zgodnych z rzeczywistością. 
 2. Do momentu zakończenia przyjmowania Zamówień na dany dzień przez Partnera, Usługobiorca z pozycji konta ma możliwość samodzielnego:
 1. anulowania Zamówienia,
 2. edytowania adresu dostawy Zamówienia, o ile dany Partner świadczy Usługi cateringowe również pod tym adresem.
 1. Przedziały czasowe, w których Partnerzy oferują Usługi cateringowe na dany dzień mogą się od siebie różnić w zależności od preferencji danego Partnera.   

 

PŁATNOŚCI

 1. Usługobiorca może złożyć Zamówienie na Usługę cateringową poprzez uiszczenie należnych z tego tytułu opłat. Jeżeli Zamówienie nie może zostać zrealizowane opłaty uiszczone przez Usługobiorcę zostaną mu niezwłocznie zwrócone.
 2. Partner może zgłaszać Usługodawcy wnioski o zmianę cen, jak również o informowanie o promocjach, czy kodach zniżkowych. Zmiana ceny nie wpływa na opłacone już Zamówienia. 
 3. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny, obok informacji o obniżce uwidaczniane będą informacje o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 4. Usługodawca został wyznaczony przez Partnera jako agent inkasa płatności w celu przyjmowania płatności w imieniu Partnera poprzez funkcję przetwarzania płatności dostarczonych przez zewnętrznego dostawcę na Stronie. Płatność dokonana przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy jest uważana za płatność dokonaną bezpośrednio na rzecz Partnera.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie dokumentów księgowych (paragonów, faktur imiennych lub faktur z NIP) w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail podczas składania zamówienia. Usługobiorca akceptuje fakt, że dokumenty księgowe o jakich mowa będą wystawiane bezpośrednio Partnera, a nie przez Usługodawcę.
 6. Usługobiorca akceptuje fakt, że do otrzymania faktury z NIP na firmę konieczne jest zaznaczenie pola „Chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie wpisanie NIPu firmy oraz akceptacja zgody.

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie materiały udostępniane na Stronie, które nie pochodzą od Usługobiorcy są chronione prawem autorskim, a tym samym są chronione odpowiednimi przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych. Korzystanie z treści opublikowanych na Stronie nie oznacza, że Usługobiorca nabywa jakiekolwiek prawa do utworów udostępnianych za pośrednictwem Strony.  
 2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy zasoby ze Strony nie mogą być kopiowane na komputer Usługobiorcy, ani w inny sposób rejestrowane przez Usługobiorcę, który nie posiada do nich praw autorskich. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność za wprowadzenie do Formularza zamówienia danych nieprawidłowych, błędów lub omyłek pisarskich ponosi Usługobiorca. 
 2. Odpowiedzialność za niemożliwą do zrealizowania Usługę cateringową z powodu wprowadzenia przez Usługobiorcę w Formularzu zamówienia nieprawidłowych danych ponosi Usługobiorca. W takim przypadku cena uiszczona przez Usługobiorcę z tytułu Usługi cateringowej nie podlega zwrotowi.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu. 
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Usługobiorców. Nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich przez Usługobiorców.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były przedstawione poprawnie, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub jakiekolwiek konsekwencje wynikające z wykorzystania informacji zawartych na Stronie. W zakresie treści, pochodzących od poszczególnych Usługobiorców, ci indywidualni Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za te treści.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania informacji lub materiałów opublikowanych na Stronie. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikłe z uszkodzenia sprzętu Usługobiorcy lub innych urządzeń mobilnych, a także jego danych w związku z korzystaniem ze Strony, w szczególności w wyniku przedostania się wirusów komputerowych do systemu komputerowego Usługobiorcy.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Strony z powodu awarii telekomunikacyjnej, w szczególności, jeżeli można ją przypisać dostawcy usług dostępu do Internetu, usług hostingowych oraz za inne skutki nieprawidłowego działania linii telekomunikacyjnych i szkód przez nie spowodowanych, niezależnie od przyczyn, chyba że zostały spowodowane umyślnie przez Usługodawcę. 

 

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW MIĘDZY USŁUGODAWCĄ A PARTNEREM

 1. Usługodawca odpowiada za świadczenie Usług elektronicznych zgodnie z umową.
 2. Adresatem roszczeń związanych z Usługą elektroniczną jest każdorazowo Usługodawca.
 3. Partner odpowiada za świadczenie Usługi cateringowej zgodnie z umową.
 4. Adresatem roszczeń związanych z Usługą cateringową jest każdorazowo Partner, nawet jeżeli Usługodawca pośredniczy między Usługobiorcą a Partnerem w tym zakresie w ramach obsługi klientów Strony.
 5. Usługobiorcy nie przysługuje w terminie 14 dni prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest Usługa cateringowa.

 

REKLAMACJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług elektronicznych Usługobiorca powinien kierować bezpośrednio do Usługodawcy drogą elektroniczną, na adres e-mail:  kontakt@lunchroom.pl  lub na adres korespondencyjny Usługodawcy: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. Reklamacje Konsumentów będą rozpatrywane zgodnie z art. 43k i następne ustawy o prawach konsumenta.
 4. Wszelkie spory z Konsumentami w zakresie Usług elektronicznych będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak byłoby to niemożliwe lub niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

REKLAMACJE USŁUGI CATERINGOWEJ

 1. Partner odpowiada za świadczenie Usługi cateringowej zgodnie z umową. Reklamacje podlegają w każdym przypadku zasadom panującym u Partnera.
 2. Usługodawca nie odpowiada za świadczenie Usługi cateringowej przez Partnera, w szczególności za jakość posiłków i dostaw, jak również ich terminowość.
 3. Usługodawca pośredniczy przy rozpoznawaniu reklamacji Usługobiorcy dotyczącej Usługi cateringowej świadczonej przez Partnera.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi cateringowej Usługobiorca powinien kierować do  do Usługodawcy na adres e-mail Usługodawcy:  kontakt@lunchroom.pl  lub na adres korespondencyjny Usługodawcy: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 5. W reklamacji należy opisać na czym polega niezgodność Usługi cateringowej z Zamówieniem, w szczególności załączyć zdjęcia dostarczonego Zamówienia wraz z listą posiłków nieprawidłowych lub niedostarczonych, a także inne dowody niezgodności Usługi cateringowej z Zamówieniem.
 6. Usługodawca niezwłocznie przekaże reklamację Partnerowi.
 7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. 
 8. Reklamacje Konsumentów będą rozpatrywane zgodnie z art. 43c i następne ustawy o prawach konsumenta.
 9. W każdym przypadku decyzja o uwzględnieniu reklamacji, bądź odmowie uwzględnienia należy do Partnera.
 10. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 11. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://lunchroom.pl/lp/polityka-prywatnosci/.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, której przedmiotem jest Usługa elektroniczna bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji.
 3. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Usługobiorca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. 
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał do Usługodawcy na adres pocztowy lub adres e-mail informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Usługodawca zwróci Usługobiorcy wszystkie otrzymane od Usługobiorcy płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Usługobiorcę do opłacenia zamówienia, chyba że Usługobiorca zgodził się na inne rozwiązanie. 
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest Usługa cateringowa.

 

OPINIE PREZENTOWANE NA STRONIE 

 1. W ramach Strony Usługodawca udostępnia Usługobiorcom możliwość oceny Partnerów w formie opisowej i graficznej (możliwość oceny w skali 1 do 5). System ocen służy gromadzeniu i udostępnianiu subiektywnych ocen Partnerów dokonanych przez Usługobiorców, które to oceny mogą wpłynąć na wybór Partnera lub posiłku przez innych Usługobiorców. 
 2. Do wystawienia oceny uprawniony jest tylko Usługobiorca, który złożył Zamówienie, po jego dostarczeniu.
 3. Możliwość wystawienia opinii nie jest ograniczona w czasie. 
 4. Wystawienie oceny przez Usługobiorcę nieposiadającego Konta nie jest możliwe. 
 5. Usługodawca może udostępnić funkcję udostępniania ocen Usługobiorców w formie opisowej i graficznej na Stronie wraz z informacją o autorze oceny oraz dacie jej wystawienia. 
 6. Na podstawie sumy wszystkich ocen danego Partnera na Stronie widoczna jest ogólna ocena Partnera stanowiąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen tego Partnera. 
 7. Z chwilą umieszczenia opinii na Stronie, Usługobiorca wyraża nieodwołalną, nieograniczoną czasowo zgodę na publikację oceny w całości albo w części na Stronie lub w kanałach social media Usługodawcy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://lunchroom.pl/lp/regulamin/.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności gdy będzie to wymagane aktualizacją lub innymi zmianami w świadczeniu Usług elektronicznych, Usług cateringowych lub przepisami prawa.
 3. W przypadku zmian Regulaminu Usługobiorca zostanie niezwłocznie, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie, poinformowany o wprowadzanej zmianie poprzez udostępnienie zaktualizowanej wersji Regulaminu na ww. stronie internetowej w wersji umożliwiającej jej zapis na dysku oraz poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres podany w Formularzu rejestracyjnym.
 4. W razie niewyrażenia zgody przez Usługobiorcę na brzmienie Regulaminu z uwzględnieniem wprowadzanych zmian na zasadach wskazanych powyżej, Usługobiorca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy. W wypadku tym Usługobiorca zobowiązany jest terminie 14 dni przesłać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. W okresie wypowiedzenia obowiązuje dotychczasowy Regulamin. 
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorców wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 9. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron,Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro 

 

Załącznik do Regulaminu 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 • Adresat: LUNCHROOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail: kontakt@lunchroom.pl, nr tel: +48 507 690 363.
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)_____________________
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)__________________
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________
 • Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • ________________________
 • Data _________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Klienci nas uwielbiają 🙏