Polityka prywatności

Dane identyfikacyjne Administratora danych: Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby skorzystania z usług portalu Lunchroom.pl jest Marcin Racino prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Racino – Marcin Racino z siedzibą w Warszawie, przy ul. Braci Załuskich 11 m. 34 (01-773) NIP5252231285, Regon 14035916. (dalej jako „Administratora”).

Kontakt do osoby w sprawie Państwa danych osobowych i ich zasad ich przetwarzania: W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora prosimy kontaktować się z Marcinem Racino, pod adresem e-mail: kontakt@lunchroom.pl

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych: W związku z korzystaniem przez Państwa z usług portalu lunchroom.pl zarządzanego przez Administratora niezbędny - dla prawidłowego wykonania usług – jest następujący zakres danych: imię, adres email, nr telefonu, adres dostawy.

I. COOKIES

 1. Marcin Racino na swojej stronie internetowej lunchroom.pl, wykorzystują tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniach elektronicznych takich, jak komputer, telefon czy tablet. Mogą być one odczytywane przez system zarządzany przez Spółki, ale także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (np. Facebooka, Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, w szczególności:
  1. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Mają zatem na celu ochronę Państwa danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych;
  2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeglądana przez Państwa strona internetowa sprawnie funkcjonowała i aby można było w pełni korzystać z opcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  3. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak Państwo korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Pliki te umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach;
  4. utrzymanie stanu sesji — jeżeli logują się Państwo do systemu rezerwacyjnego, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie tej sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo logować się do systemu, takie działanie niewątpliwie wpływa na podnoszenie komfortu korzystania ze strony internetowej;
  5. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
  6. korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, …… który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka. Do uzupełnienia nie wiem jak to działa w przypadku innych serwisów socialmedia.
 3. Co ważne, wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.
 4. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 5. Szanując Państwa autonomię decyzyjną uprzejmie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku itp.

II. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
 3. wysłać maila bezpośrednio do Marcina Racino na kontakt@lunchroom.pl
 4. Zwracamy Państwa uwagę, iż w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

III. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej, w szczególności w zakresie korzystania z systemu rezerwacyjnego.
 2. Aby skorzystać z systemu rezerwacyjnego, konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko oraz adres e-mail — bez tego Spółki nie są w stanie wykonać umowy.
 3. Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego Spółki nie są w stanie prawidłowo wystawić dokumentów księgowych.
 4. Aby móc się skontaktować z Państwem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego Spółki nie są w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

IV. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 1. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Mając na uwadze to jak cenne są Państwa dane osobowe na każdym kroku staramy się, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, a w przypadku przekazywania tych danych dbamy o to, aby podmioty, którym dane są powierzane zapewniły odpowiedni standard ich ochrony i zachowały je w poufności.
 2. Zwracamy Państwa uwagę, iż jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności Marcin Racino, korzysta z pomocy podmiotów trzecich, co może wiązać się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazuje Państwa dane:
  1. podmiotom świadczącym usługi gastronomiczne,
  2. podmiotom zapewniającym usługi płatnicze,
  3. dostawcom usług informatycznych,
  4. dostawcom usług prawnych i księgowych

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Ze swojej strony Spółki zapewniają, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom, które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój.
 5. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy Spółki nie potrzebują wykonywać innych operacji na Państwa danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy treść zlecenia przechowywana jest na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo dane są zabezpieczane — np. poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, Spółki wskazują, że dane osobowe przetwarzane są przez okres:
  1. trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  2. przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
  3. 12 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zapytaniu o usługi (np. o dostępność pokoi), a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
  4. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
  5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  6. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółek lub do celów marketingowych;
  7. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 4. Zwracamy Państwa uwagę, iż okresy w latach liczone są od końca roku, w którym Spółki rozpoczęły przetwarzanie danych osobowych. Takie działania ma na celu przede wszystkim usprawnienie procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych.
 5. Prosimy mieć na uwadze, iż odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi dla Spółek, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala Spółkom sprawniej i efektywniej zarządzać tym procesem.
 6. Oczywistym jest natomiast, iż w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do bycia zapomnianym Spółki takie sytuacje rozpatrują i rozwiązują indywidualnie.
 7. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie mogą Państwo zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub mogą Państwo błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

VIII. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Spółki informują, iż posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.
 2. Opisane powyżej prawa są szanowane przez Spółki, jak również Spółki podejmują działania mające na celu ułatwienie ich realizacji w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Spółki wskazują, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu Spółki wyjaśniają, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółek (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez:
  1. wysłanie maila na adres kontakt@lunchroom.pl
  2. wysłanie informacji pisemnej na adres: Racino – Marcin Racino z siedzibą w Warszawie, przy ul. Braci Załuskich 11 m. 34 (01-773)

IX. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mail.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Sprawdź również często zadawane pytania