DZIŚ #PIZZADAY 🍕 20% TANIEJ W WYBRANYCH RESTAURACJACH DOSTARCZAJĄCYCH DO TWOJEGO BIURA. ROZPOCZNIJ

Polityka prywatności

Dane identyfikacyjne Administratora danych: Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby skorzystania z usług portalu Lunchroom.pl jest Marcin Racino prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Racino – Marcin Racino, przy ul. Braci Załuskich 11 m. 34 (01-773) NIP 5252231285, REGON 14035916 (dalej jako „Administrator”).

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej lub pozwalające jednoznacznie zidentyfikować tę osobę (ustalić jej tożsamość). Mogą to być zarówno dane tekstowe, ale również dane biometryczne (np. odciski palców), wizerunek osoby (np. zdjęcia, video) i inne. W każdym przypadku, w którym na podstawie danych możemy ustalić tożsamości osoby, mamy do czynienia z danymi osobowymi i jednocześnie powiązaną z nimi osobą, której te dane dotyczą.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług. Ponadto niektóre Państwa dane są niezbędne, abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.

Kontakt do osoby w sprawie Państwa danych osobowych i ich zasad ich przetwarzania: W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora prosimy kontaktować się z Marcinem Racino, pod adresem e-mail: kontakt@lunchroom.pl

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zawsze wtedy, gdy:
  1. korzystacie Państwo z naszych usług, na przykład pośrednictwa w zamawianiu posiłków lub zapisałeś się na nasz newsletter,
  2. za każdym razem, gdy zgłaszasz się do nas ze swoją sprawą lub rozpatrujemy Państwa reklamację,
  3. gdy wysyłamy Państwu np. życzenia z okazji urodzin lub informacje związane z realizacją umowy lub wykonania usługi (pod warunkiem, że wcześniej wyraziłeś na to zgodę),
  4. czasami prosimy naszych klientów o wzięcie udziału w badaniach rynku. Wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do badań będą użyte jedynie za Państwa zgodą,
  5. możemy wykorzystywać zbierane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju produktów. Dzięki temu możemy poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty, a także udostępniać rozwiązania ubezpieczeniowe i finansowe związane z naszymi usługami,
  6. podczas rozmów telefonicznych z naszymi pracownikami, możemy słuchać lub nagrywać rozmowy do celów związanych z kontrolą jakości lub szkoleniami. Nagrania przechowywane są przez ograniczony czas, a następnie automatycznie usuwane, o ile nie będzie miał uzasadnionego powodu, by zachować te nagrania na dłuższy czas (o ile jest to konieczne), m.in. w przypadku śledztw w sprawach o oszustwa,
  7. w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Państwa danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa.
 2. Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy składają Państwo zamówienie. Te dane osobowe są wymagane do realizacji Państwa zamówienia, potwierdzenia go oraz dokonania szacunkowej oceny Państwa zamówienia, płatności, a także ewentualnego dokonania zwrotu. Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:
  1. Imię i nazwisko
  2. Dane adresowe
  3. Dane kontaktowe
  4. Zamówienie
  5. Dane dotyczące płatności
  6. Komentarze (jeśli dotyczy)
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Państwu informacje marketingowe o nas lub o naszych partnerach handlowych (pod warunkiem, że wcześniej wyraziliście na to zgodę).

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Państwa dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (RODO) dotyczącego danych osobowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  1. wyrażona przez Państwa zgoda, lub
  2. rozpatrywanie Państwa wniosku lub żądania, lub
  3. zawarcie i realizacja umowy, lub
  4. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub
  5. spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. W zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:
  1. Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,
  3. Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług,
  4. Ustawa z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  5. Ustawa z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

3. DANE OSOBOWE DZIECI

 1. Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych gości strony, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeśli uważają Państwo, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez pozwolenia, proszę skontaktować się z nami drogą mailową. W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Mając na uwadze to jak cenne są Państwa dane osobowe na każdym kroku staramy się, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, a w przypadku przekazywania tych danych dbamy o to, aby podmioty, którym dane są powierzane zapewniły odpowiedni standard ich ochrony i zachowały je w poufności.
 2. Zwracamy Państwa uwagę, iż jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności Lunchroom.pl, korzysta z pomocy podmiotów trzecich, co może wiązać się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane:
  1. podmiotom świadczącym usługi gastronomiczne,
  2. podmiotom zapewniającym usługi płatnicze,
  3. dostawcom usług informatycznych,
  4. dostawcom usług prawnych i księgowych

5. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Lunchroom.pl na kontakt@lunchroom.pl
 3. Zwracamy Państwa uwagę, iż w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA
 3. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 4. Ze swojej strony Lunchroom.pl zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom, które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 5. W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój.
 6. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy Lunchroom.pl nie potrzebuje wykonywać innych operacji na Państwa danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy treść zlecenia przechowywana jest na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo dane są zabezpieczane — np. poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, Lunchroom.pl wskazują, że dane osobowe przetwarzane są przez okres:
  1. trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  2. przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
  3. 12 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zapytaniu o usługi (np. o dostępność pokoi), a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
  4. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
  5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  6. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Lunchroom.pl lub do celów marketingowych;
  7. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 4. Zwracamy Państwa uwagę, iż okresy w latach liczone są od końca roku, w którym Lunchroom.pl rozpoczęły przetwarzanie danych osobowych. Takie działania ma na celu przede wszystkim usprawnienie procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych.
 5. Prosimy mieć na uwadze, iż odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi dla Lunchroom.pl, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala Lunchroom.pl sprawniej i efektywniej zarządzać tym procesem.
 6. Oczywistym jest natomiast, iż w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do bycia zapomnianym Lunchroom.pl takie sytuacje rozpatrują i rozwiązują indywidualnie.
 7. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie mogą Państwo zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub mogą Państwo błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

8. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Lunchroom.pl informuje, iż posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.
 2. Opisane powyżej prawa są szanowane przez Lunchroom.pl, i podejmujemy działania mające na celu ułatwienie ich realizacji w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Lunchroom.pl wskazuje, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu Lunchroom.pl wyjaśniają, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Lunchroom.pl w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez:
  1. wysłanie maila na adres kontakt@lunchroom.pl
  2. wysłanie informacji pisemnej na adres: Lunchroom.pl, przy ul. Braci Załuskich 11 m. 34 (01-773)

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 1. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

10. COOKIES

 1. Lunchroom.pl na swojej stronie internetowej lunchroom.pl, wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniach elektronicznych takich, jak komputer, telefon czy tablet. Mogą być one odczytywane przez system zarządzany przez Lunchroom.pl, ale także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, w szczególności:
  1. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Mają zatem na celu ochronę Państwa danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych;
  2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeglądana przez Państwa strona internetowa sprawnie funkcjonowała i aby można było w pełni korzystać z opcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  3. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak Państwo korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Pliki te umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach;
  4. utrzymanie stanu sesji — jeżeli logują się Państwo do systemu rezerwacyjnego, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie tej sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo logować się do systemu, takie działanie niewątpliwie wpływa na podnoszenie komfortu korzystania ze strony internetowej;
  5. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
  6. korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka. Do uzupełnienia nie wiem jak to działa w przypadku innych serwisów socialmedia.
 3. Co ważne, wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.
 4. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 5. Szanując Państwa autonomię decyzyjną uprzejmie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku itp.

11. TREŚCI OSÓB TRZECICH

 1. Pragniemy zwrócić uwagę, że od czasu do czasu zamieszczamy na stronie internetowej linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych. Nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnisz im swoje dane osobowe.

12. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 1. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo powiadomieni drogą wiadomości elektronicznej.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Na naszej stornie internetowej znajdziecie Państwo

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Sprawdź również często zadawane pytania

Polityka prywatności - lunchroom.pl